Vásárlási feltételek

Vásárlási Feltételek

Virágrendelés menete:  Az oldalunkon regisztráció nélkül tud virágot rendelni. A virág rendelés opcióban talál egy rendelés űrlapot. Az űrlapon piros ”* „ –al jelöltük a mindenképp kitöltendő sorokat, ha ezeket nem tölti ki nem tudja elküldeni megrendelését.

A „Megrendelő„ adataira állítjuk ki a számlát minden esetben.

Céges rendelésnél az adószámot is kérjük beírni.

A kézbesítési, kiszállítási díj egyszeri szállításra vonatkozik, kérem, ennek figyelembevételével adja meg a szállítási időpontot, valamint, ha biztosabbnak látja, a címzett telefonos elérhetőségét is megadhatja a meg jegyzésben, így a kiszállításnál mi is rugalmasabban tudunk reagálni, ha a címzett nem tartózkodik a megadott helyen.

A rendelését akkor tudjuk teljesíteni, ha az utalása beérkezett számlánkra, vagy emailben a sikeres utalás másolatát elküldi.

Minimális rendelés belföldi bankszámláról való átutalásnál 5000ft+szállítás.

Minimális rendelés külföldi bankszámláról történő átutalásnál 7500 Ft (bank által felszámított elszámolási jutalékot (2500 ft) is tartalmazza!  )  + szállítás.

Deviza átutalásnál jelentkező, bankunk által felszámított SEPA díj fizetése a megrendelőt terheli, amely 2500 HUF.

A megrendelés elküldése után a megadott email címre egy visszaigazolást küldünk.

A visszaigazolás emailre válaszolva rendelést pontosíthatja vagy elállhat a rendeléstől.

 

Árak: Az árak forintban értendők és az Áfá-t tartalmazzák. Az árak bruttó árak. Az árváltozás jogát fenntartjuk. A virágok napi árasak így az árak tájékoztatás jellegűek, minden esetben telefonon vagy emailben pontosítjuk a rendeléstől eltérő árakat.

 

Képek:  A galériában és a weboldalon szereplő összes fotó a Virág Kaposvár virágüzletben készültek. Megosztani más oldalakon valamint a tulajdonos beleegyezése szükséges!

 

Leírások , Információk: A feltüntetett adatok minden esetben megfelelnek a valóságnak. A termékekkel kapcsolatos további információt a fő menü “Kapcsolat” opciójában tudunk adni emailben vagy telefonon.

 

Szállítási díjak:   A szállítási díj Kaposvár belterületén 500ft egységesen, A távolabbi kiszállítás egyedi megbeszélés alapján kerül megállapításra.

Fizetési feltételek , lehetőségek:

Előre utalás: Megrendelést követően amint a számlánkon megjelenik a vásárlás végösszege kiállítjuk az átutalásos számlát.

Paypal vásárlási opciót is választhatja oldalunkon.

Személyes átvételnél: készpénz-fizetési számlát a helyszínen állítunk ki.

Figyelem! Személyes vásárlásnál bankkártyás fizetés nem lehetséges mivel nincs bankkártya portálunk, kérjük ezt figyelembe venni!

 

Vásárlói tájékoztató- Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF):

 

Szolgáltató:

Cégnév: HirthBonsai Kft.

Cégképviselő: Hirth János, Szabó Melinda.

Cégjegyzékszám: Somogy Megyei Bíróság Cégbíróság, 14-09-311022.

Adószám: 23102732-1-14.

Bankszámlaszám: Erste Bank, Kaposvári fiók: 11600006-00000000-45801886.

 

Székhely: 7400.Kaposvár. Kőrösi Csoma Sándor utca 52.

weboldal: www.viragkaposvar.hu

Email: hirthbonsai@gmail.com

Tel: 06/20/337-2759, 06/20/ 529-7865.

 

Személyes adatok:

 

1. Felhatalmazás

A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a személyes adatok kezelése az érintettek kifejezett hozzájárulása mellett lehetséges, vagy ha a jogszabály (törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelet) közérdeken alapuló célból ezt elrendeli. A jelen tájékoztatás elfogadásával az érintett hozzájárul az itt szereplő adatainak HirthBonsai Kft. adatkezelő általi, alábbiakban meghatározottak alapján történő kezeléséhez. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

2. Az adatkezelés célja:

A HirthBonsai Kft. az adatkezelést az alábbi célok elérése érdekében végzi: – szolgáltatások igénybe vevőinek azonosítása a szolgáltatások igénybevételéhez, – szolgáltatások technikai működtetése, – tájékoztatás nyújtása az igénybe vehető szolgáltatásokról, marketing akciókról, szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus hirdetések, hírlevelek küldése, – törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

3. Kezelendő adatok köre

A HirthBonsai Kft. az érintettek alábbi személyes adatait kezeli: – az megrendelő lapon megadott személyes adatok.

4. Adatkezelés módja, elvei

A HirthBonsaiKft. mint adatkezelő a magánszféra védelmét szem előtt tartva az adatkezelési műveleteket úgy tervezi és hajtja végre, hogy az adatokhoz való jogosultatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, a hozzáférhetetlenné válás vagy más események megelőzhetők legyenek.

5.1 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

 

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

6.1.1 Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni az a) pont szerinti tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

 

6.1.2 Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

 

5.2 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

 

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 

 1. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 

 1. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

6.2.1 Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

6.2.2 Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

6.2.3 Ha az érintett az adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a 7. pontban leírt módon bírósághoz fordulhat.

 

6. Bírósághoz fordulás

 

7.1 Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 6.2 pontban meghatározott esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

7.2 A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

7.3 Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi

 

7.4 A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett törvényben védett jogai megkövetelik.

 

 

7. Kártérítés

 

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

 

8. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Hatóság)

 

9.1 A Hatóság (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ) autonóm államigazgatási szerv. A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

 

9.2 A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

9.3 A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

 

9.4 A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

 

9.5 A Hatóság a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül, a) ha a bejelentésben foglaltakat megalapozottnak tartja, aa) intézkedést tesz, ab) a vizsgálatot lezárja, és adatvédelmi hatósági eljárást indít, vagy ac) a vizsgálatot lezárja, és titokfelügyeleti hatósági eljárást indít; b) ha a bejelentésben foglaltakat nem tartja megalapozottnak, a vizsgálatot lezárja. A vizsgálat eredményéről, a vizsgálat lezárásának indokáról, esetleges intézkedéséről, illetve hatósági eljárás megindításáról a Hatóság a bejelentőt értesíti.

 

9.5.1 Ha a Hatóság a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye fennállását megalapozottnak tartja, az adatkezelőt a jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére szólítja fel.

 

9.6 Ha a felszólítás vagy ajánlás alapján a jogsérelem orvoslására, illetve a jogsérelem közvetlen veszélyének megszüntetésére nem került sor, a Hatóság dönt a szükséges további intézkedések megtételéről. Szükséges további intézkedésként a Hatóság a) adatvédelmi hatósági eljárást indíthat, b) titokfelügyeleti hatósági eljárást indíthat, c) bírósági eljárást indíthat, vagy d) amennyiben hatósági vagy bírósági eljárás megindítására nem került sor-jelentést készíthet.

 

9. Adatvédelmi hatósági eljárás 10.1 A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárást indíthat. A vizsgálat hivatalból indul, azonban ha a Hatóság bejelentésen alapuló vizsgálata előzte meg, a bejelentőt az adatvédelmi hatósági eljárás megindításáról, illetve befejezéséről értesíteni kell.

 

10.2 Az adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidő két hónap.

 

10.3 Az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság a) elrendelheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését, b) elrendelheti a jogellenesen kezelt személyes adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését, c) megtilthatja a személyes adatok jogellenes kezelését vagy feldolgozását, d) megtilthatja a személyes adatok külföldre történő továbbítását vagy átadását, e) elrendelheti az érintett tájékoztatását, ha azt az adatkezelő jogellenesen tagadta meg, valamint f) bírságot szabhat ki.

 

A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.

Panaszával fordulhat.

Kaposvár Járás – Hatósági osztály

Vezető: dr. Witzl Ferenc

Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Telefonszám: +36 82 795 091

E-mail: witzl.ferenc@kaposvar.gov.hu

Ügyfélfogadás: H: 8.00-16.30, K: 8.00-16.30, Sz: 8.00-16.30, Cs: 8.00-16.30, P: 8.00-14.00

Tárhelyszolgáltató:

Pontkom Stúdió Kft.

Cím: 2161 Csomád Akácos utca 4.

Email: info@xhu.hu

Weboldal: http://www.xhu.hu/

Weboldal készítő és rendszergazda:

Cím: 8800 Nagykanizsa, Dózsa György 117/d

Telefon: +3620 4489444

Email: info@kanizsaweb.com

www.kanizsaweb.com

Adatkezelési tájékoztató

A Hirth Bonsai kft. (továbbiakban Társaság vagy Adatkezelő) számára különösen fontos, hogy biztosítsa az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatvédelem alkotmányos elveinek és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

Ügyfelek, a Társaság weboldalát felhasználók (továbbiakban Felhasználó, vagy adatkezeléssel érintett) személyes adatait a felhasználók, ügyfelek önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük.

Harmadik félnek a Felhasználók személyes adatait nem adjuk át, kivéve, ha ehhez a felhasználó hozzájárulását adja, illetve ha az adatok átadása jogszabály alapján kötelező

Gyermekek személyes adatait nem kezeljük, a 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez pedig törvényes képviselőjének beleegyezését vagy utólagos jóváhagyását kérjük.

Különleges – faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus, egészségügyi, szexuális irányultságra vonatkozó – személyes adatot nem kezelünk.

Az áru- és szolgáltatás értékesítés során keletkező számlákat a hatályos számviteli törvény, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását célzó, Társaságunk által felvett ügyfél-azonosítási adatokat a hatályos pénzmosás elleni törvény előírásai alapján gyűjtjük.

 1. Az adatkezelés jogalapja

A jelen honlap közreműködésével szolgáltatott adatok kezelésének jogalapja az EU 2016/679. sz. Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy jogszabály törvényközérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
 • Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
 1. Az adatkezelő, adatfeldolgozó neve, elérhetősége

Cégnév: Hirth Bonsai Kft.
Cégjegyzékszám: 14-09-311022
Nyilvántartó cégbíróság: Kaposvári Cégbíróság
Székhely: 7400. Kaposvár. Kőrösi Csoma Sándor utca 52.
Telefon: +36-20-337-27-59.  +36-20-529-7865.
E-mail: hirthbonsai@gmail.com

Cégünk a Felhasználó bankkártya-adataihoz nem fér hozzá, ezzel kapcsolatosan adatkezelést nem végez.

Cégünk a megrendelt termék kiszállítását is végzi, így harmadik félnek, szállítást végző cégnek nem adja tovább!

 

 1. A kezelt adatok köre

A weboldal működtetéséhez kapcsolódóan:
Megrendelésnél és vásárlásnál: név, cím, e-mail cím, illetve – hozzájárulástól függően – telefonszám. A kiszállítás címzettjének neve, címe, esetleg telefonos elérhetősége.

 1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az 5. pontban meghatározott megrendelés, vásárlás és előjegyzés esetén az adatkezelő és az adatkezeléssel érintett közötti ügyfélkapcsolat egyszerűsítése, a felek között ennek során létrejött szerződés teljesíthetőségének biztosítása.

 1. Az adatkezelés ideje

A kiszállítási időpontot meghaladó 8 óra után automatikusan megsemmisítésre kerülnek.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap:www.naih.hu (https://www.naih.hu)
Telefon:  +36 (1) 391-1400
e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu